Statuten

STATUTEN VAN VERENIGING MET BEPERKTE RECHTSBEVOEGDHEID

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Oegstgeest Zonder Vlieghinder ( OZV)
Zij zal hierna worden aangeduid als “de vereniging”.
2. De vereniging heeft haar zetel te Oegstgeest
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:
a.Het terugdringen van overlast door vliegverkeer boven Oegstgeest en omstreken
b. Voor zover niet strijdig met lid 1a. het samen met andere bewonersorganisaties meewerken aan het streven van Schiphol om de ontwikkeling van de luchthaven ingebed te krijgen in de omgeving.
2. De vereniging kan haar doel uitsluitend door wettige middelen trachten te bereiken.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door actie te ondernemen aangaande de volgende punten:
a. Het aanhangig maken van geluidsoverlast door vliegverkeer bij de specifiek hiervoor gevestigde instanties , alsmede directe acties naar politieke vertegenwoordigers

b. Informatievoorziening aan de inwoners betreffende vliegoverlast ( m.n. geluid en fijnstof/vervuiling) en bestrijding hiervan met behulp van een eigen Website.

c. Handhaving en uitbreiding van fysieke meetpunten betreffende geluidsproductie; beheerd door onafhankelijke instanties.

d. Betere normstelling waarop geluidshinder via wettelijke regelingen wordt vastgesteld.

e. Verhoging van de vliegroutes voor in- en uitvliegend verkeer boven de regio.

f. Spreiding van het vliegverkeer in contrast tot bundeling zoals thans boven Oegstgeest plaats vindt.

g. Protesteren en actie voeren inzake wijzigingen en/of uitbreidingen van Schiphol die Oegstgeest meer vlieghinder opleveren ( zoals de aanleg van een tweede Kaagbaan ).

h. Inzetten van compensatiemaatregelen t.b.v. geluidsgehinderden
OPRICHTING.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht op 8 januari 2014 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

VERENIGINGSJAAR.

Artikel 4.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
GELDMIDDELEN.

Artikel 5.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, gelden uit erfstellingen, legaten en schenkingen, rente inkomsten, baten uit dienstverlening en/of eventuele andere baten.
2. De vereniging kent geen verplichte contributie. Leden worden verzocht een vrijwillige bijdrage te leveren om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken.
3. De geldmiddelen staan onder beheer van het bestuur.
LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

1. De vereniging kent slechts gewone leden.

2. Gewone leden van de vereniging zijn zij die met inachtneming van het ter zake bepaalde in de statuten en in het huishoudelijk reglement van de vereniging als gewoon lid van de vereniging zijn toegelaten
3. Het bestuur van de vereniging houdt een register van alle leden bij.

SCHORSING.

Artikel 7.

1. Het bestuur van de vereniging is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand ingeval betrokkene handelt in strijd met verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap van de vereniging of door handelingen en/of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
2. Alvorens tot schorsing over te gaan zal het bestuur van de vereniging de betrokkene horen.
3, Gedurende de periode waarin een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij overlijden van de betrokkene.
b. Door opzegging door het lid.
2. Het lidmaatschap eindigt voorts door ontzetting door de vereniging;
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt en/of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur van de vereniging door het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis te stellen.
Alvorens tot ontzetting over te gaan wordt betrokkene door het bestuur gehoord. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving in beroep te komen bij de ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep moet bij aangetekend schrijven worden ingesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
BESTUUR.

Artikel 9.

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van drie en een maximum van negen personen. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2. a. De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit de leden benoemd.
b. Bestuursleden kunnen slechts zijn zij die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Bestuursleden van de vereniging worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich weer verkiesbaar stellen, behoudens het bepaalde in lid 8.
4. De functies binnen het bestuur, anders dan die van voorzitter, secretaris en penningmeester, worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.
Het bestuur kan andere leden van de vereniging benoemen voor het uitoefenen van specifieke taken of aanstellen als adviseur. Een en ander kan via het huishoudelijk reglement gespecificeerd en vorm gegeven worden.
5. Jaarlijks in de ledenvergadering treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van de inhoud van welk rooster het bestuur de ledenvergadering tijdig in kennis stelt.
6. Ieder bestuurslid is te allen tijde bevoegd zelf zijn ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Een bestuurslid dat ontslag neemt zal binnen de opzegtermijn zorg moeten dragen voor overdracht van de aan hem toebedeelde taken.
7. De ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht, en wel krachtens een gemotiveerd besluit, genomen met een meerderheid van tenminste van 2/3e der geldig uitgebrachte stemmen. Een zodanig besluit kan niet rechtsgeldig worden genomen dan nadat aan het desbetreffende bestuurslid gelegenheid is gegeven om zich tijdens de ledenvergadering te verantwoorden. Het vorenstaande geldt onverminderd hetgeen bij of krachtens de wet, bij overeenkomst en bij reglement is bepaald.

8. In een tussentijds ontstane vacature wordt door de ledenvergadering zo spoedig mogelijk voorzien, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Een bestuurslid, in een tussentijds ontstane vacature benoemd, neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij vervangt.
DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 10.

1 Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten, voorzitter, secretaris en penningmeester die door de algemene vergadering in functie worden gekozen. Bij huishoudelijk reglement kan het aantal personen waaruit het dagelijks bestuur bestaat op meer dan drie worden vastgesteld.
2. De functies van voorzitter en secretaris, voorzitter en penningmeester, en secretaris en penningmeester kunnen niet in één persoon worden verenigd.
BEHEER EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
– door het bestuur tenzij uit de wet anders voortvloeit.
– door de voorzitter samen met de secretaris. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen.
3. De penningmeester is bevoegd te beschikken over bank- en girosaldi tot een door de ledenvergadering bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag.
4. Voor het aangaan van geldleningen, evenals voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 12.

1. Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
2. De voorzitter van het bestuur van de vereniging leidt de algemene ledenvergadering. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter zal degene die daartoe door het bestuur wordt aangewezen als voorzitter van de vergadering optreden.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gemaakt.
4. Het bestuur van de vereniging brengt op een algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur van de vereniging legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
6. Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
KASCONTROLE.

Artikel 13.

1. De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie ,van tenminste twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur, welke commissie aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uitbrengt.
2. De kascontrolecommissie onderzoekt jaarlijks de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar casu quo het verstreken boekjaar.
3. Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden en overige gegevensdragers van de vereniging te geven.

BIJEENROEPEN ALGEMENELEDENVERGADERING.

Artikel 14.

1. Het bestuur van de vereniging roept voorts een algemene ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.
2. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door aan alle leden een
bericht of e-mail te zenden met bijvoeging van de agenda voor de desbetreffende vergadering.
3. Op schriftelijk verzoek van een aantal leden (minimum aantal: 10 % van de leden) is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken na indiening van het verzoek.
4. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van een algemene ledenvergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
5. De verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 15.

1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben stemrecht.
2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd om zijn stem te laten uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid mag naast zijn eigen stem maximaal drie stemmen bij volmacht uitbrengen.
3 Stemming over zaken geschiedt – tenzij de voorzitter schriftelijke stemming wenselijk acht – mondeling. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
4. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij de voorzitter herstemming verlangt. Staken bij herstemming de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden. Deze tweede stemming wordt gehouden tussen degene op wie bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen werd uitgebracht enerzijds en degene op wie bij de eerste stemming het op één na grootste aantal stemmen werd uitgebracht anderzijds. Gekozen is hij die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
7. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van de stemmende leden ondertekende stemmen.
8. Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de algemene ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
STATUTENWIJZIGING.

Artikel 16.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 30 dagen bedragen.
2. Zij, die oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste 14 dagen voor de dag van de vergadering een afschrift dan wel pdf-bestand van het voorstel tot wijziging ter kennis van de leden brengen ( e-mail bericht)
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar tenminste van 2/3e het stemgerechtigde aantal afgevaardigden

aanwezig is, met een meerderheid van tenminste 2/3e van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Deze stemming kan ook per e-mail plaats vinden.
De leden die niet binnen 30 dagen na de aankondiging tot statutenwijziging reageren ( via e-mail) worden geacht vóór te stemmen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 17.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering genomen met tenminste 2/3e van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in de algemene ledenvergadering waarin tenminste 3/4e van de leden van de vereniging vertegenwoordigd is.
Deze stemming kan ook per e-mail plaats vinden. De leden die niet binnen 30 dagen reageren worden geacht vóór te stemmen.
2. Ingeval aan het in lid 1 van het artikel bedoel quorum niet is voldaan kan ongeacht het aantal middels afgevaardige vertegenwoordigende leden op een volgende te houden algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen de vereniging worden ontbonden. Deze tweede vergadering dient plaats te vinden tenminste 8 dagen en ten hoogste 30 dagen na de eerste gehouden algemene ledenvergadering.
3. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel genoemde algemene ledenvergadering moet worden meegedeeld dat tijdens de vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn tot oproeping van een dergelijke vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur van de vereniging.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden die het meest overeenstemmen met het doel van de vereniging.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover als mogelijk van kracht.
7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 18.

1. De algemene ledenvergadering kan bij één of meer reglementen nadere regels geven betreffende het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, entreegelden en eventuele andere financiële verplichtingen, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, en alle verdere onderwerpen welke volgens de statuten van de vereniging bij reglement kunnen worden geregeld of waarvan de regeling de algemene ledenvergadering gewenst voorkomt.
2. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet en/of van de statuten van de vereniging, tenzij de afwijking door de wet en/of statuten is toegestaan.
3. Wijziging van enig reglement als hier bedoeld kan slechts geschieden bij besluit van de ledenvergadering genomen met tenminste 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen, of na consultatie per e-mail.
4. Het bestuur kan uitgebreid worden met leden van de vereniging die specifieke uitvoerende taken op zich nemen. Zij kunnen hiertoe door het bestuur gemachtigd worden en mandaat voor handelen verkrijgen.
Ook kunnen op deze basis adviestaken t.b.v de vereniging worden vormgegeven.5. Het bestuur kan het beheer van de website uitbesteden een ( professionele) derden.
SLOT.

Artikel 19.

1. Communicatie binnen de vereniging en haar leden zal in het algemeen plaats vinden via e-mail en de website van de vereniging. Specifieke punten betreffende communicatie kunnen worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

2. De website wordt beheerd door de webmaster, aangesteld door het bestuur of zal uitgevoerd worden door leden van de vereniging die deze taak op zich willen
nemen.

3. In alle aangelegenheden niet voorzien in deze statuten beslist het bestuur van de vereniging, onder nadere goedkeuring van de ledenvergadering.

4. In afwijking van het gestelde in artikel 9 bestaat het bestuur, voorlopig voor de eerste maal uit de volgende personen: ( voor KvK: naam, geboorte datum en -plaats, huidige woonplaats)

1. Voorzitter : Vacant
2. Vice voorzitter: Mevr. M.A. Huisman
3. 1e Secretaris: Mevr. M.Schneider
4. 2e Secretaris: Dhr. J.W.O. van den Berg
5. 1e Penningmeester: Dhr. E.G.L.Loos
6. 2e Penningmeester: Mevr. W. Rozelaar-Bouwman                                                                                                                                                                           7. Lid: Dhr. E.A.L. van Rooyen,  Dhr. M.J.Poelmans