OZZV sluit zich aan bij landelijke koepel Belangen Groep Regio Schiphol (BLRS)

( Bericht in Oegstgeester Courant , 16-2-2011)

 

Oegstgeest Ziet Ze Vliegen zet zich al een paar jaar in voor vermindering van geluidsoverlast door vliegtuigen boven Oegstgeest. De gemeenteraad is unaniem achter dit standpunt gaan staan en onderneemt waar mogelijk actie. De invloed is echter beperkt. Wij hebben daarom een breder draagvlak gezocht.

Het platform “Oegstgeest Ziet Ze Vliegen” is lid geworden van BLRS (Belangengroep Leefbaarheid Regio Schiphol). Deze groep platforms omvat het gebied regio rond Schiphol met een straal van circa 40 km. Via BLRS komen wij in gesprek met ministers, Kamerleden, Kamercommissies, provinciale politici, milieuorganisaties, wetenschappers en Schiphol. Inmiddels is Oegstgeest al een paar keer gespreksonderwerp geweest, waarmee het bij autoriteiten duidelijk is geworden dat er overlast aan de wat verdere zuidzijde van Schiphol wordt ondervonden.

 
De koepel BLRS is het gevolg van de “Alderstafel”, waarin bewonersplatforms met slechts een enkele zetel sterk ondervertegenwoordigd waren. De “Alderstafel” had ten doel een unaniem akkoord te bereiken over toename van het vliegverkeer met zo min mogelijk extra overlast (van 430.000 vluchten heden naar 510.000 per jaar in 2020). In de “Alderstafel” hebben Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en overheden een allesoverheersende positie. Met de volgende uitkomst schermde de “Alderstafel” ten onrechte naar de de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer, dat er een unaniem akkoord was:

  1. Uitbreiding vliegverkeer, waarbij een experiment met minder luidruchtige

glijvluchten bij het landen moet leiden tot minder overlast.

  1. Stoppen met  geluidsmetingen, waardoor er geen juridische controle meer mogelijk is op overschrijding van geluidsniveaus en boetes aan Schiphol niet meer opgelegd kunnen worden.

Het 2e punt konden de bewonersplatforms niet accepteren tegenover hun achterban. De “Alderstafel” had echter op het laatste moment “unanimiteit” georganiseerd met een stemming waarbij alleen een paar platforms en wat dorpsraden vertegenwoor-digd waren uit gemeenten die minder overlast in het vooruitzicht werd gesteld. Meer overlast gaat dan naar gemeenten die onder de vliegroutes van de Kaagbaan liggen, zoals Oegstgeest, Amstelveen, Amsterdam West , Castricum en de Zaanstreek. Want de Kaagbaan (met mogelijk een 2e Kaagbaan ernaast)  zal het overgrote deel van de groei van Schiphol moeten opvangen. Oegstgeest mag huiveren.

 

Vervolgens werd de koepel BLRS opgericht, die inmiddels meer dan 90% van bewoners onder de vliegroutes in de regio Schiphol vertegenwoordigt met thans 19 platforms uit 16 gemeenten, waaronder,  Amstelveen, Amsterdam, Castricum, Heemskerk, Heemstede, Krommenie, Velsen, Hoofddorp, en nu ook Oegstgeest. De meeste gemeenten liggen in het zogenaamde buitengebied, waar huizen niet op overheidskosten extra op geluidbelasting geisoleerd worden en waar overlast  afhankelijk van de windrichting groot kan zijn. Grotere platforms uit het binnengebied zijn echter ook lid van BLRS.

 

 

 

Over Schiphol stelt BLRS zich ten doel :
-Afname geluidsbelasting

-Beperking vervuiling

-Overleg met alle betrokken autoriteiten

-Openbaarheid relevante stukken

-Goede geluidsmetingen

-Bindende afspraken toegestane geluidsbelasting.

-Goede HSL-verbindingen.

 

Wat kunnen bewoners zelf doen ?  

 

1e Meld overmatig vliegtuiglawaai via de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (  BAS) : www.bezoekbas.nl. De eerste keer met uw email adres en een zelfgekozen password. Vervolgens zijn bij iedere inlogging klachten eenvoudig in te dienen. Het telefoonnummer van BAS 020-6015555 is slecht bereikbaar.       

Wij zijn teleurgesteld over het aantal melders bij BAS,  terwijl er velen praten over overlast. Objectief wordt overlast aangetoond met de meetpunten, die Oegstgeest door Geluidsnet heeft laten plaatsen. Met meer meldingen is er draagvlak om politieke keuzes en bijstelling van het vliegverkeer in ons voordeel  aangepast te krijgen. Niets doen betekent een slechter woonklimaat met alle gevolgen van dien.

 

2e. Kijk bij de komende provinciale verkiezingen in de programma’s of er aandacht is voor het terugdringen van geluidsoverlast en laat dit onderwerp meewegen. Uit de Provinciale Staten wordt de  Eerste-Kamer gekozen wordt, die besluiten van de Tweede kamer kan tegenhouden of corrigeren.

“Oegstgeest Ziet Ze Vliegen” heeft de beraadslagingen gevolgd  van de Tweede Kamer en de Vaste Kamercommissie over de “Alderstafel” en de Luchtvaartnota. Wij constateerden dat op dit hoogste beslisniveau VVD en PVV de groei van Schiphol geen strobreed in de weg leggen en dat de overige partijen kritischer zijn.

 

Namens Oegstgeest Ziet Ze Vliegen

Wim van den Berg

Evert Loos

Lees ook...