Op een mooie Pinksterdag …?

De mooie Pinksterdagen zijn voor de bewoners van de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek behoorlijk verpest door een lawaaibombardement van vliegtuigen. Dat is een direct gevolg van het geluidsstelsel waarmee Schiphol sinds anderhalf jaar experimenteert. Dit experiment houdt in dat indien het weersomstandigheden het toelaten, bij voorkeur wordt geland op de Kaagbaan. Daarmee kan het zogeheten binnengebied (direct rond Schiphol) worden ontlast.


Ter compensatie van de “verplaatsing van de overlast” naar het buitengebied zijn enkele hinderbeperkende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Helaas wil het met die maatregelen niet vlotten. Het aanpassen van de uitvliegroute bij Lisse en Noordwijkerhout ondervindt vertraging en gaat misschien niet door. De beloofde invoering van CDAs (glijvluchtnaderingen die minder lawaai veroorzaken dan stapsgewijze dalingen) is om onduidelijke redenen nog steeds niet gerealiseerd. Het mijden van het drukbevolkt stedelijk gebied sinds de sluiting van het vliegveld Valkenburg stuit ook op uitvoeringsproblemen.

De mate van geluidshinder wordt bepaald door de combinatie van vliegroute en vlieghoogte. Bewoners van de Leidse regio hebben de pech dat juist bij mooi weer veel meer vliegverkeer over hun hoofden zijn weg vindt. De compensatiemaatregel dat er hoger wordt aangevlogen is daarom een onlosmakelijk onderdeel van het experiment.

Het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS) is gebaseerd op een uitruil van beheerste verkeersgroei tegen vermindering van geluidshinder. De bewoners hebben ingestemd met het experiment onder voorwaarde dat er compenserende maatregelen worden getroffen. Nu het er niet naar uitziet dat die er komen, ontvalt ook de basis aan hun instemming. Het experiment loopt nog tot 1 november 2012. Voor die tijd moet duidelijk worden of een evenwichtige uitkomst haalbaar is.

De komende tijd spelen er nog meer kwesties bij de ontwikkeling van Schiphol. Zo ligt er een voorstel voor een nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin overleg (nu in de CROS) en onderhandeling (nu aan de Alderstafel) beter op elkaar moeten worden afgestemd. De bewoners hebben daarvoor een pakket van eisen neergelegd om te voorkomen dat het blijft bij het onderbrengen van twee aparte organen in een organisatie.

Ook is er commentaar geleverd op de Consultatienota Luchtruimvisie van het kabinet. Die sluit aan op de ontwikkeling naar een geintegreerd Europees luchtruim. Helaas wordt er alleen gekeken naar verbeteringen in het belang van een verdere groei van de luchtvaart. Volgens de bewoners moeten de mogelijkheden om de geluidshinder te verminderen evenveel aandacht krijgen.

Ten slotte is er kritisch gekeken naar de Geluidsrapportage 2011van Schiphol. Die is gebaseerd op jaargemiddelden en berekende geluidshinder. Voor de gemeenten die samenwerken in de Omgevingsdienst West Holland is een eigen rapportage opgesteld die beter recht doet aan daadwerkelijk ervaren geluidshinder en een analyse van pieken. Aan de hand daarvan zal het overleg met de de LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) worden voortgezet om stedelijk gebied te ontzien.

De CROS-bewonersvertegenwoordigers van de gemeenten in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek zullen de komen de maanden alles in het werk stellen om een eerlijk resultaat te bereiken bij de belangenafweging rond Schiphol. Om te voorkomen dat voorstanders van ongebreidelde groei van het luchtverkeer aan het langste eind trekken, is het van groot belang dat iedereen die overlast ondervindt ook blijft klagen op het Meldpunt www.bezoekbas.nl

Matt Poelmans

Bewonersvertegenwoordiger CROS Cluster ZuidWest

Lees ook...