Alders Moet Anders: Bewoners willen uitstel Schiphol-akkoord tot hinderbeperking zeker is

Bewoners in de Leidse regio & de Duin- en Bollenstreek willen uitstel van het Alders-akkoord totdat hinderbeperking zeker is. De voorstellen om de overlast voor de omwonenden van de Kaagbaan terug te dringen zijn onvoldoende. Zij doen een oproep aan de overige bewoners om solidair te zijn.

 

Alders-akkoord

Het doel van dit akkoord uit 2008 is een uitruil tussen groei van de luchtvaart (operatie) tegen beperking van de geluidshinder (omgeving). De methode is een Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS): invoering preferentieel baangebruik en het laten vervallen van de handhavingspunten. Het effect is overheveling van hinder van binnen- naar buiten gebied. Met name voor omwonenden van de preferente banen (Kaag- en Polderbaan) neemt de hinder toe. Wegens de Noordelijke preferentie is dit vooral in het nadeel van cluster ZuidWest.

Als compensatie voor deze solidariteit van het buitengebied met het binnengebied zijn glijvluchtnaderingen (Continuous Descent Approach, CDA) in het vooruitzicht gesteld. Deze veroorzaken minder hinder dan stapsgewijze landingen. CDA’s zijn dus niet zomaar een maatregel, en daarom ook de enige met een ontbindende voorwaarde: “Zonder CDA’s geen akkoord”.

 

Glijvluchten van de baan

Volgens het Convenant Hinderbeperking zou in 2010 zou een proef worden gehouden met het naar voren halen van de nachtprocedure (van 23.00 naar 20.30 uur, te beginnen naar 22.00 uur), vanaf  2012 uit te breiden naar periodes buiten de pieken overdag (15.00 tot 18.00 uur).

Er is echter geen proef gedaan, maar slechts onderzoek uitgevoerd naar 3 opties. Op grond van berekeningen is geen van drieën uitvoerbaar.  Optie 1 veroorzaakt netwerkschade, optie 2 kan niet door een nieuwe eis (koppeling aan 24-uurs routes) en optie 3 biedt geen soulaas voor het buitengebied. Onduidelijk blijft waarom de proef conform de second opinion uit 2008 niet is uitgevoerd.

Glijvluchten zijn een onlosmakelijk onderdeel van het Alders-akkoord. Dat na 4 jaar blijkt dat CDA’s niet haalbaar zijn, is ongeloofwaardig. Temeer omdat het ernaar uit ziet dat CDA’s in ieder geval tot 2020 van de baan zijn. De belemmeringen waren al bekend bij het afsluiten van het akkoord of vloeien voort uit nieuwe eisen. Bewoners zijn blij gemaakt met een dode gans.

 

Alternatieven-pakket onvoldoende

Hoewel deze uitkomst het vervallen (zo niet naar de letter, dan toch zeker naar de geest) van het akkoord tot gevolg had, zijn de onderhandelingen (overigens zonder instemming van de achterban) voortgezet over een pakket alternatieven.

Helaas is er grote twijfel over de haalbaarheid en de opbrengst van dit compensatie-pakket gerechtvaardigd. Wat is de zin van een proef om het nachtregime 20 minuten eerder te laten ingaan, als net is vastgesteld dat CDA’s onhaalbaar zijn? De grootste bijdrage moet komen van vermindering van het aantal nachtvluchten. Maar wat schieten we op met het vervangen van een nachtvlucht die je niet hoort, door een nachtvlucht die er niet is? Ook is het geen vermindering, maar een verschuiving naar de dag, met extra hinder als gevolg (vooral in het buitengebied!). Bovendien is onzeker of het gaat om echte vluchten en of deze toezegging afdwingbaar is. Nachtvluchten dreigen de nieuwe glijvluchten te worden: wel beloofd, niet gekregen.

De opbrengst van beide maatregelen zou qua aantal ernstig gehinderden (EGH) gelijk zijn aan het oorspronkelijke plan. Maar zo’n berekening deugt niet: het gaat niet om het aantal gehinderden, maar om de mate van hinder. Die kan alleen worden bepaald door een fijnmazig meetnet om de hoogte van de hinder vast te stellen en de plaats waar die zich voordoet.

Een onderzoek naar hoger aanvliegen is ook een voornemen, maar de vraag is of dat soelaas biedt. Ten slotte bevat het pakket nog een aantal maatregelen die niets te maken hebben met de aanleiding.

Voor alle onderdelen het hele pakket geldt trouwens het algehele voorbehoud dat ze niet doorgaan als ze netwerkschade veroorzaken. Kortom, het beoogde pakket alternatieven is zacht en voldoet niet als compensatie, noch in omvang noch in locatie.

Dat het compensatie-pakket “expliciet een tijdelijk karakter heeft” en vervalt zodra “een acceptabel CDA-systeem is ontwikkeld” voedt de vrees dat bewoners straks helemaal met lege handen staan.

 

Uitstel NNHS

Het niet doorgaan van CDA’s en het ontbreken van een acceptabel alternatief stelt de bewoners voor een dilemma. De onderhandelaars hebben hun best gedaan maar de uitkomst is onbevredigend. Er zijn vier kostbare jaren verloren gedaan. Kort voor de afloop van het experiment NNHS moeten we constateren dat aan het CDA-onderdeel hinderbeperking niet is voldaan. Door de vertraging met CDA’s is er geen sprake van merkbare hinderbeperking waar die was beloofd.

Wij zijn niet uit op het opblazen van het Alders Akkoord, en zoeken een uitweg. Die is gelegen in zekerheid over afspraken. Wij willen uitsluitsel op 3 punten:

– Vanaf wanneer zullen CDA’s een substantiële bijdrage leveren aan hinderbeperking?

– Is vermindering van nachtvluchten mogelijk en wanneer gaat die in?

– Wanneer gaat hoger aanvliegen in en wat levert dit op aan hinderbeperking?

 

In afwachting daarvan schorten wij ons oordeel over de CDA-alternatieven op en vinden uitstel van het NNHS onontkoombaar. Dat laatste is ook al gewenst omdat er op nog meer punten duidelijkheid moet komen, zoals de nieuwe norm voor geluidsbelasting en de garanties voor individuele rechtsbescherming. Ook is het raadzaam het onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 vtb binnen het NNHS af te wachten.

Voor de vervolgonderhandelingen moet eerst een nieuw onderhandelingsmandaat voor de bewonersdelegatie worden bepaald, gebaseerd op de Mission Statement & Position Paper die het CROS Bewonersoverleg heeft vastgesteld.

 

Solidariteit & Zorgvuldigheid

De huidige procedures in het CROS-Alders bestel zijn complex en weinig transparant. Op historische gronden is het binnengebied oververtegenwoordigd, wat gelet op de belangen te rechtvaardigen valt. Dat betekent wel dat de meerderheid extra zorgvuldig moet omgaan met de belangen van de minderheid (i.c. het buitengebied).

In de CDA-kwestie kan de uitslag van de stemming mede worden beïnvloed door het vertrek van cluster NoordMidden. Cluster ZuidWest heeft steeds loyaal meegewerkt aan het Alders-akkoord. Solidariteit mag niet worden beschaamd. Wij doen een beroep op de voorzitter dit te bewaken. Bovendien is dit een belangrijk aandachtspunt bij de inrichting van de nieuwe Omgevingsraad.

 

Matt Poelmans

Bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest en Clustervertegenwoordiger ZuidWest

 

 

 

Oproep aan de CROS-bewonersvertegenwoordigers

 

 

Op 28 augustus staan wij voor een belangrijk besluit. Helaas valt er weinig te kiezen. Het lijkt te gaan tussen aanvaarden van het CDA-alternatievenpakket of opzeggen van het Alders-akkoord.

 

De onderhandelaars hebben hun best gedaan, maar de uitkomst is onbevredigend.

 

Het Alders-akkoord is gebaseerd op solidariteit: overheveling van hinder van het binnengebied naar het buitengebied. Het buitengebied is overgehaald om daarmee in te stemmen, met als toezegging compensatie via CDA’s.

 

Deze moeilijke keuze heeft de bewonersplatforms in 2008 gespleten en ook de verhoudingen binnen CROS verstoord. Wij willen herhaling voorkomen.

 

Wij zien drie problemen in de ontstane situatie:

– Gelet op de stelligheid waarmee verwachtingen zijn gewekt, is het ongeloofwaardig dat CDA’s niet mogelijk blijken. Wij zijn blij gemaakt met een dode gans.

– Wij geloven niet meer in CDA’s tijdens de looptijd van het akkoord. De grootste opbrengst moet komen van nachtvluchten, maar die zijn ook onzeker. Nachtvluchten worden de nieuwe glijvluchten.

– Het alternatieven-pakket compenseert onvoldoende naar omvang en naar locatie. Voor zover er baten zijn, profiteert het binnengebied meer. Solidariteit mag niet van een kant komen.

 

Wij zijn niet uit op het opblazen van het Alders-akkoord, maar kunnen onder deze omstandigheden niet instemmen met het voorstel.

 

Nu het overleg is mislukt, zijn vier kostbare jaren verloren gegaan. Om te voorkomen dat wij straks met lege handen staan, achten wij uitstel van het NNHS onontkoombaar tot het moment dat de hinderbeperking zeker is.

 

 

Bewonersvertegenwoordigers CROS-cluster ZuidWest

Lees ook...