Standpunten politieke partijen over geluidsoverlast Schiphol – CDA en VVD dorpsgenoot zwijgen.

Op 4 september, een week voor de verkiezingen, heeft OZZV een brief gestuurd aan verkiesbare politici die in onze regio wonen en bekend moeten zijn met de toenemende overlast van vliegtuigen op weg naar of komend van Schiphol. In deze brief werd naar hun standpunt gevraagd inzake de vliegtuigenkwestie in het algemeen, en het idee van een Tweede Kaagbaan in het bijzonder.

Wij hebben kenbaar gemaakt dat een groeiende groep bewoners in Oegstgeest en omliggende gemeenten, zich ernstige zorgen maakt over het toenemende vliegverkeer boven onze regio. We verwezen naar de maatregelen die op advies van Alders zijn genomen aangaande de landelijk spreiding van vluchten en stelden dat het nieuwe systeem waarmee het vliegverkeer wordt georganiseerd alleen in het voordeel werkt van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen en zwaar in het nadeel van bewoners in onze regio.

We noemden enkele oplossingsrichtingen zoals het hoger laten aanvliegen en het opvoeren van het aantal glijvluchten. Tenslotte werd vermeld dat de achterban van OZZV verder gaat dan Oegstgeest omdat OZZV gelieerd is aan 17 andere platforms rondom Schiphol. Hoe sterker deze politici voor de belangen van de bewoners opkomen, hoe meer zij op de steun van de bewoners konden rekenen.

 

Verkiesbare D66-ers in Leiden en Katwijk lieten weten dat de problematiek een complexe zaak is, maar wel een aandachtspunt. Zij krijgen ook reacties over vliegtuighinder uit Teylingen en uit de Merenwijk in Leiden. D66 heeft gepleit voor uitbreiding van de meetpunten in Leiden, zoals in Warmond gebeurd is. De fractievoorzitter in Leiden heeft eerder zorgen geuit o.a. over de veiligheid. Joost Koomen, D66 Leiden, schreef dat dit punt zeker nog terugkomt in de locale politiek. Sabine Verschoor, D66 Leiden, liet weten “van een Tweede Kaagbaan /../geen voorstander” te zijn.

 

Wim van Duijn, SGP Katwijk herkende de problematiek heel goed: “De lokale SGP zou ook graag tot een duidelijke reductie willen komen van deze vorm van overlast. Ik heb uw mail onder de aandacht van de Tweede Kamer fractie gebracht en hen gevraagd om dit punt inhoudelijk naar mij terug te koppelen.“ Gevolgd door een tweede bericht met de mening van de Tweede Kamerfractie over Schiphol:

  • de SGP wil een vliegbelasting invoeren om het aantal vliegbewegingen en de daarmee samenhangende overlast af te remmen
  • de SGP is voor vermindering van de geluidsoverlast bij Schiphol door bijvoorbeeld het opvoeren van het aantal glijvluchten.
  • De SGP heeft in de Tweede Kamer moties die hier om vroegen gesteund. Een deel van de opbrengst van de vliegbelasting kan eventueel ingezet worden voor uitbreiding van de capaciteit van de Luchtverkeersdienst.

 

Twee in Leiden wonende PvdA-ers – Diederik Samson en Roelof van Laar – lieten de OZZV oproep beantwoorden door Piotr van Rij, Senior Beleidsmedewerker Economische Zaken & Luchtvaart, Tweede Kamerfractie PvdA: “de PvdA heeft staatssecretaris Atsma regelmatig opgeroepen om de totstandkoming van de glijvluchten te versnellen. Aan de andere kant heeft de PvdA ook oog voor de betekenis van luchtvaart voor de economie en werkgelegenheid.”  De PvdA ziet de volgende oplossingen:

  • Schiphol mag niet meer lawaai maken dan nu en kan alleen groeien wanneer de geluidhinder afneemt door stillere vliegtuigen en vliegroutes. Ook mensen in de wijdere omgeving van Schiphol moeten tegen geluidsoverlast worden beschermd.
  • Het aantal vliegbewegingen op Schiphol komt tot 2020 niet boven de 510.000 uit. Milieubelasting en externe veiligheid moeten vastgesteld worden, maar bovenal gehandhaafd. Overschrijding zal worden bestraft of belast.
  • Binnen de wettelijke grenzen worden omwonenden en Schiphol uitgenodigd om samen plannen te ontwikkelen. Geluidswinst door stillere vliegtuigen, slimmer vliegen en preciezer volgen van vliegroutes, komt tenminste voor de helft terecht bij de omwonenden.
  • De vliegvelden van Lelystad en Eindhoven kunnen in de toekomst een deel van de groei van Schiphol opvangen. Daarbij moeten natuurgebieden en bestaande woonkernen worden ontzien. Voorwaarde is dat er lokaal draagvlak is en er geen structurele Rijkssubsidie verstrekt hoeft te worden.

 

SP Tweede-Kamerlid, Paul Ulenbelt, liet weten de OZZV brief doorgestuurd te hebben aan Paulus Jansen, hun kamerlid dat hierover het woord voert. Jansen zou OZZV ongetwijfeld antwoorden, maar tot nu toe heeft OZZV niets van dhr. Jansen vernomen..

Ook van Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren, die in Leiden woont, is geen reactie ontvangen.

 

Laurens Miserus, medewerker van VVD Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé, meldde dat zij op 5 september deelgenomen had aan het vlieghinderdebat georganiseerd door BLRS/SWAB in Buitenveldert. De VVD is van mening dat door duidelijke afspraken met alle betrokken partijen zoals in CROS en aan de Alderstafel(s) een balans kan worden gevonden tussen toegestane geluidsoverlast en groei van Schiphol. De VVD wacht de definitieve conclusies van het VVA (Vliegen Volgens Afspraak) experiment af en vertrouwt erop dat er in deze kwestie een bevredigende oplossing zal worden gevonden.

 

Het is opmerkelijk te noemen dat CDA en onze dorpsgenoot, Matthijs Huizing, geen enkele reactie hebben gegeven. Uiteraard ging het hier om landelijke verkiezingen en belangen, en was de VVD-er ongetwijfeld druk bezig om zijn zetel te behouden. Dat is hem gelukt, maar het uitblijven van een reactie roept vragen op over de waarde die Huizing zegt te hechten aan de mening en belangen van kiezers in zijn regio. Hierover heeft hij in de verkiezingscampagne stellige uitspraken gedaan in de Oegstgeester Courant.

 

Eind november moet Alders een advies over het nieuwe spreidingssysteem voorleggen aan staatssecretaris Atsma. De Tweede Kamer zal in het voorjaar van 2013 een besluit nemen over de groei en de handhaving van afspraken omtrent Schiphol. OZZV zal de ontwikkelingen en de standpunten die de partijen daadwerkelijk innemen nauwlettend in de gaten houden en zo nodig de betrokkenen wijzen op hun beloftes.

Lees ook...