Verkiezingen gemeenteraad 2014

 

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gaat duidelijk worden in hoeverre de politieke partijen in Oegstgeest zich óók zorgen maken over de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging die door overkomende vliegtuigen worden veroorzaakt. Oegstgeest heeft naar verhouding veel te verduren van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Wij als Oegstgeest Ziet Ze Vliegen volgen kritisch welke positie de partijen innemen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 

1) Huidige overlast

Vrijwel heel Oegstgeest wordt belast met lawaai en verontreiniging van vliegtuigen die laag tot zeer laag de woonwijken en recreatiegebieden in onze gemeente passeren. Helaas maken lang niet alle bewoners die overlast ervaren, hun problemen kenbaar bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Deels omdat men BAS niet kent of weet hoe BAS te bereiken, deels door een gebrek aan vertrouwen omdat BAS nauw verbonden is met Schiphol. Niettemin is het aantal meldingen van geluidsoverlast vanuit Oegstgeest relatief hoog. Een deel van de bewoners in Haaswijk, Morsebel, de Bloemenbuurt, de Zeeheldenwijk, Oranjepark en rond de Lange Voort ervaart overlast. Mensen liggen wakker of worden op de een of andere wijze in huiselijke sfeer of buitenshuis gehinderd. Mensen ergeren zich, mopperen over de vliegtuigen en spelen met de gedachte te verhuizen als de overlast aanhoudt of nog groter wordt. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat hoge vliegfrequenties met geluidsgolven schade toebrengen aan onze gezondheid.[1]

Regels die zijn bedoeld om overlast te begrenzen, worden met voeten getreden. Het huidige regime met Vliegen Volgens Afspraak (VVA) geeft de burger geen rechtsmiddelen om op enigerlei wijze het vliegverkeer anders te laten verlopen. Het VVA zou door zijn keuze van vliegroutes zo min mogelijk bewoners moeten belasten, maar voor Oegstgeest geldt in elk geval dat het luchtruim boven de gemeente intensiever wordt gebruikt. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) handelt het vliegverkeer uitsluitend volgens bepaalde veiligheidsnormen af; er wordt geen werk gemaakt van een eerlijke verdeling van overlast in termen van frequentie, hoog/laag vliegen en verbruik van het motorvermogen. BAS heeft overigens geen directe invloed op de LVNL: het staat onder controle van Schiphol en verwerkt klachten pas na maanden in rapportages.

 

2) Tweede Kaagbaan

Het gevaar is reëel dat op provinciaal en landelijk niveau een politiek besluit wordt genomen om een tweede Kaagbaan aan te leggen. De provincie Noord-Holland probeert een volgende toename van het aantal toegestane vluchten ten gunste van Schiphol af te schuiven op Zuid-Holland. Het lijdt geen twijfel dat een eventuele aanleg van een tweede Kaagbaan ingrijpende gevolgen zal hebben voor onze gemeente. Deskundigen schatten in dat de overlast van vliegtuigen in dat geval kan verdubbelen. De Oegstgeester gemeenteraad heeft zich eerder in 2009 duidelijk uitgesproken tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan. Alertheid is dringend gewenst om politiek-bestuurlijke ontwikkelingen over de tweede Kaagbaan te monitoren en zoveel mogelijk in gewenste richting te sturen.

 

3) Bewonersvertegenwoordiging

De bewonersvertegenwoordiger van Oegstgeest in CROS is een belangrijke informatiebron voor de gemeenteraad, B & W en bewoners. Door strategisch te manoeuvreren en spelers in de lokale en regionale politiek tijdig te informeren is hij een onmisbare schakel in het in een voor Oegstgeest wenselijke richting beïnvloeden van de besluitvorming omtrent het vliegverkeer en bijvoorbeeld de eventuele aanleg van een tweede Kaagbaan. Het wegbezuinigen van de gemeentelijke vertegenwoordiging in CROS (een kostenpost van 1.200 euro per jaar) zou politiek-strategisch zeer onverstandig zijn en daarnaast een verkeerd signaal geven naar de Oegstgeester burgers.

 

Wij adviseren de partijen in Oegstgeest in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen dat:

  • actie ondernomen moet worden  voor een behoorlijke wettelijke basis om geluidsoverlast eerlijk te verdelen en tegen te gaan;
  • BAS directe invloed moet krijgen op de LVNL en onder controle moet komen van  bewoners;
  • de aanleg van een tweede Kaagbaan zeer onwenselijk is en alles in het werk moet worden gesteld om deze te voorkomen; en
  • de bewonersvertegenwoordiger in CROS dan wel in diens opvolger de Omgevingsraad  gehandhaafd moet worden.

 

De partijen zijn nu aan zet. Afhankelijk van de inhoud van hun verkiezingsprogramma’s zullen wij weer een stemadvies uitbrengen, net als in 2010.

 

[1] Lawaai van vliegtuigen kan leiden tot slapeloosheid, slaapstoornissen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Jonge schoolgaande kinderen kunnen te maken krijgen met concentratieproblemen.

Lees ook...