Commentaar Alders Advies 2013

Vandaag heeft Hans Alders zijn advies uitgebracht over het nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel voor Schiphol. Onderstaand het commentaar van de CROS bewonersvertegenwoordigers in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek.

Bewoners Leidse Regio & Duin-en Bollenstreek ontevreden over hinderbeperking Schiphol

Het gebied ten zuidwesten van Schiphol profiteert onvoldoende van de hinderbeperkende maatregelen die zijn beloofd als compensatie voor de groei van de luchthaven. Bovendien biedt het nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel burgers te weinig individuele bescherming tegen geluidsoverlast.

Dat vinden de bewonersvertegenwoordigers in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek. Aan hun instemming met het Alders Advies 2013 over het nieuwe stelsel dat vandaag is uitgebracht hebben zij de voorwaarden verbonden dat de geluidshinder beter in kaart wordt gebracht en dat zij meer invloed krijgen op de toekomstige besluitvorming.

Het Alders Akkoord van 2008 probeert de ontwikkeling van Schiphol en de bescherming van de omgeving met elkaar te verzoenen. Op grond hiervan mag Schiphol groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen in 2020. Tegenover deze groeimogelijkheid met ca. 20% staat een beloofde hinderbeperking van 5%. Daartoe is een nieuw Normen- en Handhavingsstelsel ontworpen dat het vliegverkeer reguleert via het baangebruik in plaats van via de bestaande handhavingspunten. Op basis van een experiment daarmee gedurende de afgelopen 2 jaar concludeert Hans Alders dat de beoogde doelstellingen worden bereikt.

De bewonersvertegenwoordigers hebben aan hun instemming met het advies twee voorwaarden verbonden. 

De eerste betreft de hinderbeperking. Per saldo leidt het nieuwe stelsel tot een toename van het gebruik van de Kaagbaan, wat zou worden gecompenseerd door geluidsbeperkende maatregelen. Daarvan is in onze regio weinig terecht gekomen. De uitbreiding van stille landingen is niet haalbaar gebleken, en vervangen door minder nachtvluchten, maar die zouden toch al worden uitgeplaatst. Het hoger aanvliegen gaat niet door, evenals als het verleggen van routes naar minder dicht bevolkt gebied. Alleen de verlenging van de nachtprocedures is overgebleven, maar dat gebeurt slechts als verkeersaanbod het toelaat.

Dat er desondanks sprake zou zijn van een procentuele verbetering heeft te maken met de methodiek van het bepalen van geluidsvolume. Dat gebeurt door een standaardberekening van de geluidsproductie, vergelijkbaar met de manier waarop autofabrikanten het brandstofverbruik testen. Het gaat bovendien om jaargemiddelden, waarin de piekbelasting wegvalt zodat de feitelijk ervaren geluidshinder niet kan worden vastgesteld.

Met het verdwijnen van de 35 handhavingspunten in een ring om Schiphol waarover de totale hoeveelheid geluid wordt verdeeld, verdwijnt helaas ook een praktische controle op de hoeveelheid geluid op een bepaalde lokatie. Hoewel de rechtsbescherming wettelijk gezien gelijk is gebleven, is het zonder metingen lastig aan te tonen hoeveel geluidshinder wordt ervaren. Daarom pleiten de bewoners voor uitbreiding van het fijnmazige geluidsmeetnet om de effecten van routegebruik in kaart te brengen.

De andere voorwaarde betreft het Schiphol overleg zelf. Dat is thans verbrokkeld over allerlei overlegorganen en voltrekt zich grotendeels geheim, waardoor bewoners voortdurend voor voldongen feiten worden geplaatst. Er zijn plannen voor een nieuwe Omgevingsraad Schiphol waarin de bestaande organen opgaan. Het heeft voor bewoners alleen zin om daaraan deel te nemen als er waarborgen komen voor transparante advisering en besluitvorming. Ook willen zij dat naast de traditionele vergaderprocedures er moderne vormen van burgerparticipatie worden geïntroduceerd.

Een zorgvuldige overlegprocedure is ook nodig omdat we met het huidige akkoord nog maar aan het begin staan van de verdere ontwikkeling. Nu al is te voorzien dat de grens van 510.000 vliegtuigbewegingen gaat knellen. Daardoor zal de druk om het baangebruik te intensiveren toenemen, met alle gevolgen van dien. Voor de Leidse regio speelt specifiek mee dat er al serieus wordt nagedacht over een tweede Kaagbaan. Dan is het leed voor deze regio niet meer te overzien.

Oegstgeest, 8 oktober 2013

Matt Poelmans, CROS clustervertegenwoordiger Zuidwest en bewonersvertegenwoordiger gemeente Oegstgeest

Lees ook...