Grote opkomst en actiebereidheid bij OZZV-bewonersbijeenkomst Schiphol

De door OZZV georganiseerde bewonersbijeenkomst over Schiphol was een succes, zowel door de opkomst als wegens de gebleken actiebereidheid. De komende maanden gaat men leden werven, klachten indienen, politiek mobiliseren, moderne media inzetten, regionaal samenwerken.

Op maandagavond 2 december waren bijna alle stoelen bezet in de Trouwzaal van het gemeentehuis in Oegstgeest. Veel Oegstgeestenaren en ook inwoners van omliggende gemeenten waren afgekomen op de bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van Schiphol en de gevolgen voor onze regio. Deze was georganiseerd door het bewonersplatform OegstgeestZietZeVliegen (OZZV).

De bijeenkomst werd geopend door Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).

Uit de kennismakingsronde bleek dat de aanwezigen om verschillende reden last hadden van vliegverkeer. Zo was er een ondernemer die zich afvroeg waarom hij zich aan alle milieuregels moet houden, terwijl Schiphol onnodig lawaai mag maken boven zijn hoofd. Om aan te tonen dat dit zo is heeft hij zelf een meetpunt van Geluidsnet laten plaatsen. Velen meldden last te hebben van gezondheidsklachten en slaapstoornissen als gevolg van geluid en trillingen. Anderen stelden dat niet alleen gaat om lawaai, maar dat fijn stof en CO2 uitstoot minstens zo’n ernstig gevaar voor de gezondheid vormden. Vrijwel iedereen betreurt dat het woongenot wordt geschaad, men niet met open ramen kan slapen of ongestoord in de tuin zitten.

Na deze kennismakingsronde kwamen Wim van den Berg en Evert Loos aan het woord. Zij gingen uitgebreid in op de activiteiten sinds de oprichting in 2009 van het Burgerinitiatief Genoeg Vluchten en het daaruit voortgekomen platform OZZV. Het platform is erin geslaagd het onderwerp op de lokale politieke agenda te krijgen en te houden. Probleem blijft dat hinder nooit helemaal valt te voorkomen. Vandaar hun voorstel dat wie eronder moet lijden dat anderen (goedkoop) kunnen vliegen, recht heeft op compensatie.  Zie verder hun presentatie.

In antwoord op diverse vragen ging Matt Poelmans nader in op de mogelijkheden voor burgers om de ontwikkeling van Schiphol te beïnvloeden. In het Alders akkoord van 2008 is afgesproken dat de luchthaven beperkt mag groeien als daar hinderbeperking tegenover staat. Daarbij moeten drie belangen worden afgewogen: veiligheid, economie en hinder. Iedereen zal het ermee eens zijn dat veiligheid bovenaan staat, maar juist bij de afweging tussen kostenverlaging en hinderbeperking trekt dat laatst dikwijls aan het kortste eind. Het dilemma is dat alle bewoners belang hebben bij vermindering van de totale hinder, maar dat veel maatregelen neerkomen op een spreiding van nadelen.

De onderhandelingen spelen zich af  in besloten kring aan de zogeheten Alderstafel. Dat is vertrouwelijk overleg tussen de luchtvaartsector en de overheid. Bewoners zitter daar ook aan tafel maar hebben beperkte invloed. Desondanks moeten zij blijven hameren op lawaaibestrijding. Hetzelfde geldt voor klachten over geluidshinder: ook al heeft dat niet direct effect, minder klagen wordt ten onechte uitgelegd als minder hinder.

Directe aanleiding voor de bijeenkomst is het plan om volgend jaar een Omgevingsraad Schiphol (ORS) in te stellen, die in de plaats komt van de huidige aparte organen als CROS en Alderstafel. Nu zijn alle gemeenten in het Schipholgebied met 1 bewoner vertegenwoordigd. In de nieuwe situatie hang het aantal stemmen af van de omvang van achterban. Vandaar dat het nog belangrijker wordt dat veel mensen in Oegstgeest zich aantoonbaar druk maken over geluidshinder. Verder gaat OZZV zich de komende maanden samen met verwante platforms in onze regio inzetten voor een stevige inbreng in de ORS.

Uit de zaal kwamen zoveel vragen en suggesties dat de pauze moest worden overgeslagen om iedereen aan het woord te laten. De bijeenkomst trok ook de belangstelling van andere bezoekers in het gemeentehuis. De leden van de gemeentecommissie die met een lege publieke tribune vergaderde in de Raadzaal kwamen afgunstig kijken naar de geanimeerde bewonersdiscussie in de Trouwzaal.

De actiebereidheid in de zaal leidde tot een top 5 van goede voornemens van de aanwezigen voor 2014:

1 allen proberen onder familie, vrienden en bekenden 10 personen als lid te werven;

2 allen blijven klagen als daar aanleiding toe is;

3 allen gaan hun politieke partij bewerken, vooral bij de verkiezingen (lokaal en landelijk):

4  OZZV gaat de website vernieuwen en allen gaan sociale media gebruiken om anderen te informeren en mobiliseren;

5 OZZV gaat de samenwerking met verwante platform in andere gemeenten intensiveren.

Begin volgend jaar vindt een vervolgbijeenkomst plaats.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van OZZV of zelf een bijdrage leveren?

 

Wordt lid van OZZV en meld u aan op http://oegstgeestzietzevliegen.ning.com/

Volg ons op Twitter https://twitter.com/genoegvluchten

Lees ook...