OZV start ledenwerving Omgevingsraad Schiphol

Met de overhandiging van een folder over bestrijding van geluidshinder door Schiphol aan de Oegstgeester milieuwethouder Jos Roeffen is de vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder een ledenwerfactie gestart. Doel is een zetel in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Deze raad komt in de plaats van diverse bestaande overlegorganen en treedt per 1 januari 2015 in werking.

De ORS krijgt een zelfstandige bewonersgeleding. Bewonersorganisaties die aan bepaalde eisen voldoen, krijgen stemrecht voor een vertegenwoordiger in een van de 5 clusters die samenvallen met de 5 start- en landingsbanen. Voor de Leidse regio & de Duin- en Bollenstreek is dat de Kaagbaan.

OZV is voortgekomen uit OZZV (Belangengroep Oegstgeest Ziet Ze Vliegen) die op zijn beurt ontstond uit het Burgerinitiatief Genoeg Vluchten. Speerpunten voor OZV zijn meer meetpunten voor het objectief vaststellen van ondervonden geluidshinder, minder nachtvluchten en het voorkomen van een Tweede Kaagbaan.

Lidmaatschap van OZV staat open voor inwoners uit andere gemeenten in het gebied van de Kaagbaan. Om haar doelstelling te bereiken gaat OZV uiteraard ook samenwerken met bewonersorganisaties in de vier andere baanclusters van het Schipholgebied.

Het bestuur van OZV heeft zich op 28 juli bij de milieu-wethouder Jos Roeffen gepresenteerd. OZV wil een serieuze gesprekspartner zijn die ook invulling geeft aan burgerparticipatie zoals de gemeente voor ogen staat. Roeffen vindt de vereniging OZV een goed initiatief en heeft vertrouwen in een mooie samenwerking. Hij zal in 2015 lid worden van de bestuurdersgeleding in de ORS, want hij is onlangs benoemd tot lid van de Alderstafel.

Roeffen zei dat hij de hinderproblematiek goed begrijpt en ingenomen is met dit burgerparticipatie-initiatief uit de Oegstgeester samenleving. Bij het overleg met de wethouder was ook de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) aanwezig in de persoon van Menno Waalewijn. De ODWH ondersteunt gemeenten in het Schiphol-cluster Kaagbaan bij het milieubeleid en dus ook geluidshinder.

Tijdens het overleg is de nieuwe OZV-website live gegaan: www.vlieghinder-oegstgeest.nl Het OZV-bestuur bestaat uit: Matt Poelmans (voorzitter), Margriet Huisman (vice voorzitter), Marjan Schneider (1e secretaris), Wim van den Berg (2e secretaris), Evert Loos (1e penningmeester), Wil Rozelaar-Bouwman (2e penningmeester) en Edwin van Rooijen (lid).

Op de foto: Oegstgeester wethouder Jos Roeffen ontvangt de OZV-folder uit handen van secretaris Marjan Schneider. De wethouder begrijpt de vliegtuighinder-problematiek goed en is ingenomen met dit burgerparticipatie-initiatief uit de Oegstgeester samenleving.

Oegstgeester Courant

 

Lees ook...