Hoe kan het gebeuren: minder klachten bij 20% toename vliegverkeer in 2013?

Impressie en verslag van de presentatie Schipholbeleid aan de gemeenteraad van Oegstgeest.

De titel van dit artikel betreft het hoofddiscussiepunt in de commissie ruimte van de gemeenteraad van Oegstgeest. Dit na het onder een vergrootglas leggen van het Schipholbeleid door Matt Poelmans (CROS) afgelopen donderdagavond 11 september 2014 in de raadszaal van het gemeentehuis. De conclusie is dat bewoners het indienen van klachten moe worden als de hinder toeneemt en het klagen bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol(BAS) geen hoorbaar resultaat oplevert. Matt Poelmans betoogde dat BAS voor velen niet gemakkelijk te vinden is. BAS bundelt achteraf de klachten en bespreekt ze pas maanden later met Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarin moet verandering komen. Hij hoopt als eerste hierbij op succes van Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) dat de toegankelijkheid van BAS via de OZV website gemakkelijker maakt, opdat meer gehinderden klachten zullen indienen. Ook hoopt hij op verbetering met de start op 1 januari 2015 van de Omgevingsraad Schiphol, waarin burgers voor het eerst directe invloed krijgen op het beleid van Schiphol.

In de raadszaal viel het grote projectiescherm op, waarop voorafgaand aan de presentatie en tijdens de discussie wisselend de websites van OZV en de ORS werden geprojecteerd. Een tiental leden van OZV hadden de moeite genomen om als toehoorder aanwezig te zijn. De presentatie vond grotendeels plaats aan de hand van schermbeelden met korte tekst, getalsmatige schema’s, overzichten van concentratie van vliegverkeer bij noordelijke winden boven Oegstgeest en omgeving, alsook voorbeelden van de vele foute vliegbewegingen boven onze regio, die onnodige overlast veroorzaken.

Tijdens de discussie werd duidelijk dat de raadsfracties in grote meerderheid staan achter de oprichting van OZV en de poging van OZV om voor onze regio Leiden en Bollenstreek deel te nemen aan de ORS. De discussie over vlieghinderklachten nam echter zoveel tijd in beslag dat er aan beantwoording van veel andere vragen niet werd toegekomen. Matt Poelmans heeft de antwoorden inmiddels schriftelijk aan de gemeenteraad toegezonden. U vindt ze onder dit artikel.  In de bijlage vindt u de beeldpresentatie in PDF, waarvan wij verwachten dat veel OZV leden die op hun computer kunnen inzien. Wie nog geen PDF heeft kan gemakkelijk de gratis versie van Adobe Reader downloaden en installeren via http://www.adobe.com/nl/products/reader.html.

Namens het bestuur van Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV),
Evert Loos

 Bijlage

20140911 Nut&Noodzaak Burgerparticipatie Schiphol

 

Beantwoording vragen gemeenteraadsleden Oegstgeest naar aanleiding van de presentatie Nut & Noodzaak Burgerparticipatie Schiphol op 11 september 2014

Wegens tijdsgebrek kon een aantal vragen niet mondeling ter vergadering worden behandeld. Daarom is toegezegd dat schriftelijk te doen. Aangezien ze elkaar deels overlappen, gebeurt dat thematisch.

Lusten & Lasten
Wonen nabij Schiphol heeft voor- en nadelen. Het is prettig voor wie snel het vliegtuig wil nemen om op vakantie te gaan. Maar van datzelfde vliegtuig kunnen de achterblijvers overlast ondervinden wanneer het vertrekt en weer terugkomt. Waar het bij hinderbeperking om gaat is allereerst de totale geluidsproductie te beperken en wat rest vervolgens te verdelen over die gebieden waar de minste personen er last van hebben. Dat betekent in de praktijk stedelijk gebied vermijden.
Net als andere sectoren zou de luchtvaart moeten opdraaien voor de milieueffecten. Het zou niet onredelijk zijn om via een opslag op vliegtickets diegenen te compenseren die ernstige overlast ondervinden.

Klachtafhandeling
Aantal starts in Leidse Regio & Duin-Bollenstreek was in 2013 45% hoger en aantal landingen 21% lager. Het aantal klachten is totaal 2% hoger. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, echter minder klagen betekent niet per definitie minder hinder. De belangrijkste verklaring is dat inwoners het klagen moe worden omdat zij het gevoel hebben dat er toch niets verandert.
Uit hinderbelevingsonderzoek blijkt dat het niet zozeer het aantal vliegtuigen dat overkomt het probleem is, maar de hoogte en de frequentie. Die leiden tot slaapverstoring of gespreksonderbreking. Dat soort grove inbreuken op de kwaliteit van de leefomgeving moet worden voorkomen.
Meeste klachten in deze regio komen uit Leiden en Oegstgeest. De daling van het totale aantal klachten over een langere periode is ook verklaarbaar uit de gewijzigde systematiek. Vroeger kon men alleen klagen over een individuele vliegtuigpassage. Nu is het ook mogelijk een zogeheten periodeklacht in te dienen. Daardoor lijkt het aantal klachten lager dan het feitelijk is.
Wat zich wreekt is dat het luchtvaartbeleid geen individuele rechtsbescherming kent. De inspectie handhaaft en geeft boetes bij overtreding. Een benadeelde kan de overtreder niet zelf aansprakelijk stellen. Naast de gemeten hinder blijven klachten daarom onontbeerlijk als indicatie voor daadwerkelijk ondervonden geluidshinder. Immers, iedere gegronde klacht is er een teveel.

Vliegroutes
Overdag worden de landingen gespreid over een groter gebied, omdat daarmee de baancapaciteit toeneemt. ‘s Nachts als het minder druk is kunnen vaste routes worden gevolgd. De keuze tussen spreiden of concentreren is er een die partijen verdeeld houdt.
Van belang is waar en hoe een vliegtuig precies vliegt. Binnen de kaders hebben de luchtverkeersleiding LVNL en piloten een zekere vrijheid. Uit diverse voorbeelden blijkt dat er regelmatig lager wordt gevlogen dan bedoeld. Door daarover te klagen blijft deze ongewenste situatie op de agenda.
De mogelijkheid om hoger aan te vliegen naar de Kaagbaan wordt nog onderzocht.

Meetpunten
Voor de handhaving van de geluidsnormen gelden wettelijke eisen die zijn gebaseerd op de berekende geluidsproductie van het totale aantal vliegtuigen dat jaarlijks Schiphol aandoet. Dat wordt vergeleken met het huizenbestand uit 2005 en daaruit wordt de maximale geluidsbelasting per jaar bepaald. De uitkomst is een aantal ernstig gehinderde personen dat niet mag worden overschreden. In het algemeen voldoet de luchthaven aan die handhavingsnorm.
Dit zegt echter niets over lokaal ondervonden hinder. Vandaar dat er ook wordt gemeten om de effecten van routes in kaart te brengen. Schiphol heeft daarvoor het NOMOS systeem van meetpunten geïnstalleerd. Die staan helaas op een beperkt aantal plaatsen.
Om die reden hebben vele gemeenten (waaronder Oegstgeest) het netwerksysteem van Geluidsnet ingevoerd. Dat maakt het mogelijk op permanente basis en heel precies te meten op welke hoogte er wordt gevlogen en wat de geluidsproductie is. Uit die metingen blijkt dat er veelvuldig lager wordt gevlogen dan nodig is, met flinke pieken als gevolg. Permanent onderzoek naar de omstandigheden moet uitwijzen waarom dat het geval is en of dat niet anders had gekund. Daarmee kunnen de bewoners de discussie met de andere overlegpartijen aan.

Van CROS naar ORS
Met de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol komt er een einde aan de versnippering van overleg- en adviesorganen. Doel van deze raad is: de ontwikkeling van Schiphol inbedden in de omgeving (dus niet omgekeerd!).
Daartoe komen alle vraagstukken, belangen en partijen samen in een nieuwe raad. De bewoners krijgen daarin een zelfstandige delegatie, naast die van de luchtvaartsector (luchthaven, vliegtuigmaatschappijen, verkeersleiding) en de overheden (rijk, provincies, gemeenten).

Uitplaatsing naar Lelystad
Het Schipholbeleid is vastgelegd in het Aldersakkoord van 2008. Uitgangspunt is selectieve groei. Met het bestaande banenstelsel kan Schiphol groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen (vtb) in 2020. Nederland heeft behoefte aan ca. 580.000 vtb, vandaar dat onderdeel van het akkoord is een overloop van ca. 70.000 vtb naar Lelystad en Eindhoven.
Voor de vluchten op Schiphol is bepaald dat die bij voorkeur worden afgewikkeld via de 2 preferente banen, te weten de Polderbaan en de Kaagbaan (waar Oegstgeest de meeste last van heeft). Dat betekent dat Oegstgeest ca. eenderde van de huidige 430.000 vtb per jaar over zich heen krijgt, waaronder 20.000 nachtvluchten.
Zou de overloop naar Lelystad niet doorgaan, dan wordt de tweede Kaagbaan onontkoombaar. Door zo’n parallelle baan zou de overlast in het zuidelijk deel van de Randstad onaanvaardbare vormen aannemen.
De mogelijkheden om lawaai structureel te verminderen of te spreiden zijn nagenoeg uitgeput. Voor Oegstgeest is het voorkomen een nieuwe baan cruciaal om de ontwikkeling van Schiphol in te tomen. Het is dus niet zo dat Oegstgeest uit eigen belang bestaande hinder naar anderen verplaatst. Bovendien draagt deze regio al meer dan evenredig bij aan de benodigde capaciteit.

Matt Poelmans
CROS-bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest & clustervertegenwoordiger ZuidWest

 

 

Lees ook...

1 Response

  1. Rietvink schreef:

    In Amstelveen constateren wij w.b klachten 1) Dat BAS en LVNL beslist de juiste oorzaken van geproduceerde herrie niet juist laten weten. Het zijn zeer vaak drogredenen.. Het zgn verslag van de dag geeft geen info over de werkelijke oorzaken 2) Ook door ad 1) en een vrij ingewikkelde procedure voor de gemiddelde leek, animeert burgers niet te klagen. De voorloper van CROS Comm. Geluidhinder Schiphol. liet ooit onderzoek doen via interviews met klagers: Resultaat ook toen al: HET HELPT NIET . Omwonenden worden Klaagmoe.

    Meten van Geluid: Het NOMOS Meetsysteem ,eigendom van Schiphol zelf, presteerde veel slechter dan het ZGN systeem Luistervink. (bron RIVM-TNO ) Ook al in 2006 concludeerde RIVM in hun zgn Geluidmonitor” Meten kan nu gebruikt worden in het kader van de Handhaving ter validatie van de Berekeningsformule. (Vergelijk hoe dat met autos gaat : Hij zou 1 op 20 rijden,maar in de praktijk slechts1 op 15. In de berekeningsformule Vliegtuig-geluidwordt uitgegaan van gloednieuwe vliegtuigen!

    Bestuur en Leden: Felicitaties voor deze erg mooie vernieuwd site JanGriese