Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertraagd gestart

Commentaar OZV bestuur
Binnen de verbanden van CROS en de Alderstafel is de afgelopen jaren langdurig en moeizaam overleg geweest inzake aantallen vliegbewegingen en baangebruik, resulterend in het zogenaamde Aldersakkoord. Voor een betere overlegstructuur zou de ORS per 1 januari 2015 van start gaan. Om deel te gaan nemen aan dit overleg hebben in 2014 veel bewonersverenigingen, waaronder OZV, zich geformeerd. Via verkiezingen zijn bewonersafgevaardigden gekozen.
Jammer is dat er geen start van de ORS kon zijn zonder een nieuw Aldersakkoord, zoals dat eind januari 2015 werd gesloten. Het lijkt op een blokkade van de ORS start door de luchtvaartsector totdat het gebruik van 2×2 banen was veiliggesteld. Inzet van 4 banen tegelijk (2 om te starten en 2 om te landen) geeft de sector ruimte, maar is ongunstig voor bewoners, omdat alle banen dan vaker zonder rustmomenten zijn.
Duidt dit op wantrouwen vanuit deelnemende partijen ten aanzien van het nieuwe overlegorgaan? De ORS was nu juist geformeerd om een democratischer en beter overleg tussen partijen te bereiken. Deze gang van zaken trekt helaas een wissel op het nieuw te starten overlegproces in ORS verband.
OZV heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan deelname in de ORS, die uiteindelijk op 29 januari 2015 is geïnstalleerd. Wij zullen als onafhankelijke vereniging via de Kaagbaanvertegenwoordiger deelnemen in het overleg en de belangenbehartiging voor Oegstgeest en omstreken betreffende vlieghinder kritisch volgen.
Zie voor verdere toelichting over het 2×2 besluit onderstaand bericht van de Omgevingsraad Schiphol, een toelichting aan de leden van het Kaagbaanclusteroverleg, de link naar een persbericht van de Rijksoverheid en links naar berichten in de media over deze kwestie.

 

Op 29 januari is de Omgevingsraad Schiphol gestart. Daaraan nemen de luchtvaartpartijen, omwonenden, regionale bestuurders en het Rijk deel. Staatssecretaris Mansveld installeerde de Omgevingsraad, die de taken overneemt van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).

Bij de installatie overhandigde de kwartiermaker van de Omgevingsraad, Hans Alders, tegelijk ook het laatste advies van de Alderstafel Schiphol met een tussen partijen gesloten akkoord over het gebruik van de vierde baan op Schiphol. Na intensief overleg de afgelopen twee maanden is door de Alderstafel een eenstemmig advies aan de Staatssecretaris aangeboden over het gebruik van de vierde baan. Eerder was geconstateerd dat er een knelpunt optrad tussen de voorgenomen groei van Schiphol naar 510.000 bewegingen in 2020 en de regel die het gebruik van de vierde baan beperkt.

De partijen hebben aangegeven vast te houden aan de structuur van het akkoord van 2008. Daarbinnen is gezocht naar een oplossing die de balans bewaart tussen hinderbeperking en selectieve groei van de luchthaven ten behoeve van de hub-functie en de regionale economie. De norm voor het jaarlijks gemiddelde gebruik van de vierde baan per dag blijft 40 vliegtuigbewegingen. Het maximaal aantal bewegingen dat per dag mag worden afgewikkeld is verhoogd van 60 naar 80 bewegingen. Als tegemoetkoming voor de ophoging van de dagnorm wordt het afgesproken plafond van 510.000 bewegingen teruggebracht tot 500.000 tot en met 2020.

Het bereikte akkoord is de laatste daad van de Alderstafel Schiphol. De functie van de Alderstafel wordt overgenomen door de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook het wettelijk adviesorgaan Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) wordt opgenomen.

De Omgevingsraad Schiphol is vanaf nu het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van luchthaven en de omgeving bij elkaar komen. Het overleg wordt inhoudelijk verbreed door in de Omgevingsraad Schiphol ruimtelijke aspecten in samenhang met de luchtzijdige aspecten te behandelen. Ook ondernemers- en milieuorganisaties VNO-NCW West en gaan deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol.

De positie van omwonenden wordt verduidelijkt. Zij worden niet langer door de gemeenten benoemd, maar kennen een eigen legitimatie. In het najaar van 2014 hebben 93 bewonersorganisaties – die in totaal meer dan 10.000 inwoners vertegenwoordigen – 10 bewonersverte genwoordigers verkozen, waarvan er 3 zitting krijgen in het 16 leden tellende College van Advies van de Omgevingsraad. Een van hen is de Oegstgeestenaar Matt Poelmans.

Bron: http://www.omgevingsraadschiphol.nl/

 

 

Beste leden van het Kaagbaanclusteroverleg,

Vlak voor de installatie van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol  (29 januari)  hebben de nog in functie zijnde Aldertafel delegaties, deze week, een akkoord bereikt over de condities waaronder Schiphol mag groeien. Tot gisterenavond rustte er een embargo op verspreiding van deze informatie.
Aanleiding was dat Schiphol beweerde niet te kunnen doorgroeien naar 510.000 vliegtuigbeweging in 2020 met de huidige beperking van jaarlijks gemiddeld max 40 vliegtuigbewegingen per dag voor secundaire banen als b.v. de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Het compromis houdt in dat de dagnorm in de spitsperiode voor die banen verhoogd wordt van 60 naar 80 vliegbewegingen per dag. (De Kaagbaan verwerkt 370 vliegbewegingen per dag) en dat Schiphol tot 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar.

De Schiphol groei, zal mede gaan afhangen van de gerealiseerde hinderbeperking, waarbij tot de 500.000 alle winst omgezet mag worden in volume groei, daarna wordt de winst gedeeld tussen de omgeving en de sector.

De bewoners vertegenwoordiging zal alert moeten zijn op welke wijze deze 50/50 regel zal worden vastgesteld en toegepast.

De onderhandelingen waren moeizaam en langdurig, met het risico dat een partij het Aldersakkoord zou opzeggen met als gevolg dat Schiphol onbeperkt zou kunnen doorgroeien zonder substantiële hinderbeperking voor omwonenden.

De clustervertegenwoordigers die vanaf vandaag zitting gaan nemen in de ORS, achten het van belang dat er een overlegstructuur (Omgevingsraad Schiphol) blijft waar de bewoners hun stem en advies kunnen blijven uitbrengen temeer ook gezien de veranderende meningen in de politiek.

De discussie over de maximum capaciteit van Schiphol werd, tot nu toe, hoofdzakelijk gevoerd vanuit de geluidshinder optiek.
Onze clustervertegenwoordigers zijn, net als de meesten van ons, van mening dat nu ook het moment is aangebroken om de groei van Schiphol te gaan beoordelen naar de impact op de gezondheid van de omwonenden, zeker gezien het recente TNO Onderzoek over Ultra Fijnstof.

Er zal nu een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld waarna de gemaakte afspraken in de wet zullen worden opgenomen.

Vanzelfsprekend zijn er veel vragen omtrent de ‘hardheid’ van het bereikte akkoord. Wie garandeert ons dat Schiphol niet over 4 jaar weer de knuppel in het hoenderhok gooit? Het akkoord is boterzacht en Schiphol beschikt over talloze knuppels. Het grote verschil echter is dat DIT akkoord in wetgeving wordt omgezet. En ook Schiphol dient zich aan de wet te houden.

Zoals beloofd gaan we de informatievoorziening naar ons clusteroverleg verbeteren, zonder jullie te bombarderen met ongevraagde mails. Vooruitlopend op het inrichten van een website hebben we een twitteraccount geopend. Daarop zullen we regelmatig informatie en standpunten plaatsen. Je hoeft zelf geen account te hebben om onze tweets te lezen.

Indien jullie organisatie zelf een twitteraccount heeft, meld je dan als volger, dan doen wij het omgekeerde

https://twitter.com/ <https://twitter.com/ORSkaagbaan> ORSkaagbaan <https://twitter.com/ORSkaagbaan>

Met vriendelijke groet mede namens:

Matt Poelmans / Rob Loekenbach
Arnoud Hendriks / Jan Schreurs

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/01/29/ors-akkoord-over-schiphol-bij-start-omgevingsraad.html

http://www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3887070/omgevingsraad-schiphol-officieel-in-bedrijf-groei-van-schiphol-beheersen-wordt-nog-een-hele-strijd.aspx

http://www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3887064/matt-poelmans-aan-de-lijn-zowe-lde-problematiek-van-starten-als-landen-op-schiphol-bekijken.aspx

OC 04022015

 

Lees ook...