Voortgangsbericht Kaagbaancluster 8 maart 2015

Bewonersorganisatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Langzamerhand komt de ORS-bewonersorganisatie uit de steigers. De basis wordt gevormd door de 5 baanclusteroverleggen rond Schiphol, in ons geval het KaagbaanClusterOverleg (KCO). Dat KCO heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 5 personen dat de KCO-bijeenkomsten voorbereidt: Chris Muller als voorzitter, de 2 clustervertegenwoordigers Matt Poelmans (voor het buitengebied) en Arnoud Hendriks (voor het binnengebied) met hun plaatsvervangers resp. Rob Loekenbach en Jan Schreurs.

Onze 2 clustervertegenwoordigers vormen samen met hun collega’s van de 4 andere banen het ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) en kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door hun plaatsvervanger.

Het CVO vormt de bewonersgeleding in het RegioForum (RF) die dus ook bestaat uit 10 personen (met mogelijkheid van plaatsvervanging in totaal 20). Uit haar midden heeft het CVO 3 bewonersvertegenwoordigers gekozen als bewonersdelegatie in het College van Advies (CvA). Deze 3 bewoners (onder wie Matt) zijn ook lid van het DelegatieOverleg (DO) waarin alle ORS-geledingen zitten (rijk, sector, bewoners, overheid, milieuorganisaties/bedrijfsleven)

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) 4 maart

Op 4 maart vond de eerste vergadering van het ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) plaats. Aan de orde waren organisatie en werkwijze van dit overleg als onderdeel van de algehele ORS-structuur. Van de Kaag-, Polder- en Aalsmeerbaan waren er concept-discussiestukken ingebracht.

Deze zijn nog niet aan de orde gekomen. Allereerst is gesproken over 2 wensen: uitbreiding van de bewonersdelegatie in het CvA van 3 naar 5 leden, en het omdraaien van de vergadervolgorde CvA en RF. Omdat voor het eerste steun moet worden geworven bij andere delegaties en het tweede op korte termijn niet realiseerbaar is, hebben we afgesproken om de komende maanden ervaring op te doen en er later op terug te komen.

Alle aanwezigen realiseren zich dat we met de ORS een nieuwe start willen maken maar (zeker in het begin) op een rijdende trein zitten. Concreet betekent dit dat het werkplan 2015 al voor het grootste deel vastligt. De bewoners zullen in de eerste ORS-vergadering nadrukkelijk vastleggen dat zij eigen onderwerpen willen inbrengen. Alle werkgroepen zullen opnieuw worden in- en samengesteld. De bewonersdelegatie krijgt ondersteuning vanuit het ORS-secretariaat. Voor de communicatie en de verspreiding van stukken zijn de clustervertegenwoordigers verantwoordelijk. Extra aandacht vraagt het inpassen van de baanclusteroverleggen in het ORS-vergaderschema. Er komt een inwerkprogramma voor de nieuwe ORS-leden. Zo spoedig mogelijk wordt een CVO met alle plaatsvervangers georganiseerd.

Als basis voor het CVO is gekozen: Vertrouwen, Eensgezindheid en Openheid. De volgende keer (16 maart) zal het gaan over agenda en stukken van het CvA op 20 maart en het RegioForum op 27 maart.

KaagbaanClusterOverleg (KCO) 1 april

De afgelopen maanden zijn we met vallen en opstaan bezig geweest onze interne organisatie op te bouwen. Met 25 kiesmannen zijn wij de grootste cluster. Iedere kiesman vertegenwoordigt minimaal 100 leden en heeft een directe achterban in de vorm van een bestuur van ca. 5 leden. Het KCO moet dus 3 groepen van resp. 25, 125 en 2500 personen bedienen. Uit de mailwisseling van de afgelopen periode blijkt dat we nog een stimulerende vorm voor onderling contact moeten vinden. We zullen voorlopig een lerende organisatie blijven, waarvoor constructieve suggesties welkom zijn.

Na de verkiezingen heeft het dagelijks bestuur een aantal activiteiten in gang gezet, met inschakeling van enkele kiesmannen: Fred van Delden, Herman Lamers, Ger van der Pluijm. In de komende vergadering zullen we voorstellen doen voor organisatie, werkplan en communicatie.

Door omstandigheden lukt het niet om op korte termijn een KCO te houden. De eerste mogelijkheid is woensdag 1 april 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Oegstgeest. Reserveer die datum alvast. De voorbereiding van de vergaderingen van het College van Advies op 20 maart en het RegioForum op 27 maart zullen we per mail doen. Nader bericht volgt.

Volg ons op Twitter 

Meer informatie over Omgevingsraad Schiphol

Lees ook...